Noc poezji rozwiń menu
Noc poezji rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

OGŁOSZENIE O NABORZE PROPOZYCJI DO PROGRAMU XI NOCY POEZJI 2021

XI NOC POEZJI: SIŁA POEZJI!

8-10 października 2021

Ostatni rok, ze względu na pandemię, był czasem szczególnych doświadczeń: opustoszały ulice i place miejskie, tramwaje, klubokawiarnie, sale koncertowe, teatry, muzea, centra i ośrodki kultury. Doświadczenie obowiązkowej izolacji i samotności, nie będącej samotnością z wyboru odcisnęło na nas swoje piętno. Jaką rolę w tym czasie odegrała poezja? Czy pomogła nam przetrwać czas pandemii? Jaka była/jest jej rola w życiu każdego z nas – idealistów i praktyków, stoików i epikurejczyków, poetów i miłośników słowa? Jaka jej rola w życiu miast, miasteczek, wsi? Jaka w życiu wspólnoty?

Jak pisał Krzysztof Kamil Baczyński:

„O, ten czas bez ludzi/

to bez twarzy zwierciadło, które z wolna studzi/

jakieś płomienie mroczne, kształty w siebie zbiera/

i ja w nim bez odbicia i ja w nim umieram”.

(wiersz „Samotność”)

 

Słowa te brzmią jakby powstały podczas niekończącej się kwarantanny. Wprawdzie Tadeusz Różewicz wzywał młodych:

„proszę was/

  nie bójcie się samotności/

  nie bójcie się ciszy”

(wiersz „odnaleźć samego siebie”),

a Cyprian Kamil Norwid widział w samotności siłę wręcz wyzwoleńczą:

„Śmiechy, piosnka, biesiada – wszystko jest katuszą;

U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna”

(„Samotność),

to siła ta była jednak związana z potrzebą pisania. Jak mówiła bowiem Julia Hartwig –

„Samotność jest w jakimś stopniu przypisana pisarstwu, pisanie jest możliwe tylko w samotności – nie można nagle w tłumie zacząć pisać wiersza”1/.

Często też tylko w samotności można delektować się smakiem strof, z których rodzi się siła! Siła, dzięki której budzą się nadzieje, idee, rosną skrzydła! Jak pisał Mark Strand:

„Nie ma szczęśliwszych ode mnie.

Obżarłem się właśnie poezją.

(…) Jestem nowym człowiekiem”

(„Jedzenie poezji”/”Eating poetry”).

W poezji tkwi siła! Bywa, że ocala ludzi i wspólnoty. Czymże bowiem jest „poezja, jeśli nie ocala…?”2/

W Noc Poezji 2021 porozmawiajmy o tym, czym jest poezja, jakie są jej funkcje i moc w obliczu izolacji i samotności postrzeganej w różnych wymiarach i kontekstach, tej najbliższej nam i tej, o której pisali poeci od Adama Mickiewicza przez Annę Świrszczyńską po Martę Podgórnik, ze szczególnym uwzględnieniem Cypriana Kamila Norwida i Tadeusza Różewicza (rok 2021 został oficjalnie ogłoszony Rokiem Norwida i Różewicza), a także Julii Hartwig i Krzysztofa Baczyńskiego, z uwagi na przypadające na rok 2021 setne rocznice ich urodzin, czy Adama Zagajewskiego, który w tym roku odszedł od nas.

Czekamy na Państwa propozycje. Najmilej widziane oryginalne i unikatowe, niskobudżetowe koncepcje!

CELE PROGRAMU NOC POEZJI 2021:

1) poszukiwanie nowych, nowoczesnych i atrakcyjnych form promocji poezji,

2) wspieranie kompetencji i praktyk czytelniczych, rozwijanie zamiłowania do czytania ze zrozumieniem, zachęcenie do własnych poszukiwań, interpretacji i reinterpretacji utworów poetyckich,

3) integracja środowisk twórczych i artystycznych, instytucji kultury i organizacji pozarządowych, wydawców i księgarzy, mieszkańców oraz odwiedzających Europejskie Miasto Literatury UNESCO gości, wokół poezji i kultury słowa,

4) zainteresowanie poezją i aktywizacja w ramach projektu zróżnicowanych grup odbiorców, w tym mieszkańców osiedli odległych od ścisłego centrum Krakowa,

5) promocja poetów i ich twórczości, promocja najnowszych tomów poetyckich.

PREFEROWANE FORMY REALIZACJI to oryginalne, niestandardowe, innowacyjne projekty autorskie, obejmujące np.:

• tematyczne spotkania poetyckie i biesiady poetyckie,

• warsztaty literackie,

• gry miejskie,

• poezję w przestrzeni miejskiej,

• eksperymenty literackie z wykorzystaniem nowych mediów,

• poetycki slam,

• spacery literackie.

Najmilej widziane będą projekty podejmowane we współpracy, przez kilka podmiotów, w oryginalny sposób wspierające markę Krakowa jako miasta poetów i poezji.

Termin realizacji: 8-10 października 2021 roku, przy czym preferowane będą wydarzenia planowane na 9 października oraz noc z 9 na 10 października.

Propozycje niskobudżetowych projektów do programu 11. edycji Nocy Poezji, można składać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK:

• pocztą na adres: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków z dopiskiem „NOC POEZJI 2021” (decyduje data stempla pocztowego),

• drogą mailową (pod warunkiem, że objętość zgłoszenia nie przekracza 1 MB) na adres: edukacja.kulturowa@um.krakow.pl z dopiskiem NOC POEZJI 2021 w temacie wiadomości.

Przez projekt niskobudżetowy rozumie się projekt, w przypadku którego oczekiwany udział finansowy Miasta nie przekracza 10 tys. zł.

Propozycja realizacji projektu powinna zawierać:

1. Tytuł projektu

2. Planowane miejsce i czas realizacji

3. Opis koncepcji, w tym cel realizacji projektu

4. Kalkulację kosztów

5. Informację o przewidywanych adresatach projektu

6. Krótką informację o autorze/ autorach oraz inicjatorach projektu (jeśli osoby lub podmioty nie współpracowały dotychczas z miastem Kraków), a także realizatorach/wykonawcach3/.

7. Projekty powinny uwzględniać możliwość realizacji w warunkach ograniczeń wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Jeśli nie będzie przeciwskazań, preferowana będzie realizacja projektów stacjonarnie z udziałem publiczności lub hybrydowo.

 

Termin zgłaszania propozycji upływa 15 czerwca 2021 r.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru projektów do programu Nocy Poezji 2021, uwzględniając ich atrakcyjność i oryginalność, w tym powiązanie z motywem przewodnim (SIŁA POEZJI), charakter, lokalizację, adresatów projektu, a także ogólną kwotę środków zabezpieczonych na realizację programu w budżecie miasta. Postępowanie nie jest postepowaniem konkursowym. Osoby/podmioty, których propozycje będą uwzględnione w programie zostaną powiadomione o tym drogą mailową lub telefonicznie.

NOC POEZJI stanowi jeden z komponentów marki KRAKOWSKIE NOCE.

 

Zapraszamy do współtworzenia programu.

Dodatkowe informacje: tel. 12 61 61 917.

 

-----------------------------------------------------------------------

1/ Błyski, jakich nie było, z Julią Hartwig rozmawia Jarosław Mikołajewski, „Gazeta Wyborcza”, 19 grudnia 2002.

 

2/ Zob. wiersz Czesława Miłosza „Przedmowa” z tomu „Ocalenie” („Czym jest poezja, która nie ocala narodów i ludzi?) oraz odpowiedź Ryszarda Krynickiego - wiersz „Czym jest poezja, jeśli nie ocala Narodów ni ludzi?”

 

3/ INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celu organizacji wydarzeń literackich.

Informujemy, że:

a) Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

b) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 3 lata, po czym zostaną zniszczone.

c) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

d) Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie i ma charakter obowiązkowy.

e) Konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość udziału w konkursie.

Ponadto informujemy, że macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@um.krakow.pl, adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Luboń
Podmiot publikujący: Krakowskie Noce
Data publikacji: 2021-03-25
Data aktualizacji: 2021-06-15
Powrót